Roboty budowlane w "Łaźni"

Radom, 25.09.2018 r.

DAG.222.4.2018.MB

Informujemy, że w dniu 12 września 2018 r., rozpoczęły się 
„Roboty budowlane w zabytkowym budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu”.

Zakres prac: remont dachu, elewacji, instalacji odgromowej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest: Usługi Remontowo Budowlane Waldemar Rzeźnik

Wartość zamówienia to: 640.002,03 zł

Na wykonanie robót budowlanych w budynku zabytkowym „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 
w Radomiu w 2018 r przyznana została dotacja celowa przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w wysokości: 236.682,00 zł.

Pozostałe koszty robót są finansowane ze środków budżetu Gminy Miasta Radomia.

Planowane zakończenie robót 15 listopada 2018 r.

Wróć