Stowarzyszenie Miejska Partyzantka Geriatryczna (eMPeGie)

Kolektyw rebeliancki, który łamie stereotypy w myśleniu, mówieniu i działaniu we wszystkich sprawach związanych z ludźmi zaawansowanymi wiekowo. Niwelujemy bariery międzypokoleniowe. Kolor, humor i dystans, to nasze wyróżniki.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA (fragment statutu)

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do starszego pokolenia, łamanie stereotypów związanych z postrzeganiem osób zaawansowanych wiekowo oraz niwelowanie barier między pokoleniami.

Stowarzyszenie prowadzi społecznie użyteczne działania w dziedzinach:

1. Kultury, sztuki i tradycji.
2. Propagowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
3. Budowania i wspierania integracji międzypokoleniowej i środowiskowej.
4. Inicjowania i pomocy w działaniach edukacyjnych.
5. Promowania miasta Radomia i osiągnięć jego mieszkańców.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Zwiększanie aktywności starszego pokolenia w Małych Ojczyznach.
2. Walkę ze wszelkimi przejawami ageingu (nietolerancją i wykluczeniami starszego pokolenia).
3. Upowszechnianie nowoczesnych środków komunikowana się i mediów wśród starszego pokolenia.
4. Współpracę z instytucjami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi i biznesowymi, a także mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.
5. Ponadpokoleniową aktywizację do budowania przestrzeni dla realizacji pasji i talentów.
6. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i kursów.
7. Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz koncertów, wystaw, konkursów i happeningów.
8. Współdziałanie i współorganizowanie projektów we współpracy z innymi podmiotami życia publicznego.
9. Organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych oraz inicjowanie powstawania miejsc do aktywności sportowej w przestrzeni miejskiej.
10. Organizowanie międzypokoleniowych działań integracyjnych.
11. Pozyskiwanie darczyńców (firm, organizacji, spółek akcyjnych, osób prawnych i in.).
12. Informowanie poprzez stronę internetową i w mediach społecznościowych o planach i wydarzeniach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
13. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.

Wróć